Witamy na stronie internetowej naszego wydawnictwa

Oferta

Newsletter

Kontakt

Wydawnictwo Prawnicze
Sp. z o.o. s.k.

ul. Starołęcka 18
61-361 Poznań
tel. 61 878 72 68
faks 61 878 72 69

biuro@e-prolex.com.pl
redakcja@e-prolex.com.pl

Reklama


Aktualności
26 lipca 2013

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o finansach publicznych zawieszającą obowiązek stosowania w 2013 r. ograniczeń związanych z przekroczeniem tzw. pierwszego progu ostrożnościowego. Zdaniem rządu "utrzymanie tych przepisów spotęgowałoby spowolnienie gospodarcze w Polsce wynikające z kryzysu w strefie euro". Nowelizacja przewiduje także zawieszenie stosowania w 2013 r. tymczasowej reguły wydatkowej.
12 czerwca 2013

Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie będą już wymagały potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez pracownika urzędu gminy lub miasta, a tym samym nie trzeba będzie uiszczać opłaty skarbowej.
27 maja 2013

Nowelizacja przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Celem zmian w obowiązujących przepisach było ich doprecyzowanie oraz usunięcie wątpliwości pojawiających się w orzecznictwie.
22 maja 2013

Szkolenie dotyczące pieczy zastępczej

Związek Powiatów Polskich organizuje w czerwcu szkolenia, które są kierowane do sekretarzy gmin i powiatów, naczelników wydziałów organizacyjnych, pracowników rozpatrujących wnioski o udzielenie informacji publicznej, pracowników samorządowych, którzy na co dzień zajmują się problematyką pieczy zastępczej, a także pracowników wydziałów komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu.
15 maja 2013

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych

Sejm przyjął senacką poprawkę nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zakaz obsadzania stanowiska sekretarza gminy, powiatu i województwa w drodze powierzenia obowiązków. Określa także wymagania, jakie powinien spełniać pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku doradcy lub asystenta. Nie może nim zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
14 czerwca 2013

Nowelizacja Kodeksu pracy

17 czerwca wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy stanową, że łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku. W przypadku porodu mnogiego - nawet do 71 tygodni (w zależności od liczby dzieci). Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.
31 maja 2013

Ubóstwo w Polsce – poważny problem

22 maja br. w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca raport pt. Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwa a praca. Raport podejmuje kwestie ubóstwa jako zjawiska gospodarczego oraz procesu, który dotyka osoby indywidualne i rodziny. Proces ten wywołuje konsekwencje zarówno w skali makro i mikroekonomicznej.
23 maja 2013

Samorząd zyska narzędzia do kształtowania ładu reklamowego?

Rada gminy zyska uprawnienie do ustalania zasad i warunków umieszczania reklam, określania ich charakteru, a także do pobierania opłaty reklamowej - takie zmiany przewiduje prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Projekt właśnie został przekazany do konsultacji społecznych.
21 maja 2013

Projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

Podczas senackiej konferencji zorganizowanej 14 maja 2013 r. zaprezentowano projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie tzw. czeku opiekuńczego, nowego urlopu w celu sprawowania opieki, możliwość refundacji kosztów opieki, tzw. opiekę wytchnieniową i teleopiekę.
13 maja 2013

Likwidacja Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, przedłożony i przygotowany przez resort rozwoju regionalnego. Wejście w życie nowej regulacji nie wpłynie na projekty komunalne aktualnie wspierane środkami z FRIK. BGK będzie prowadził obsługę udzielonych kredytów do czasu ich całkowitej spłaty.